Home

Nieuwsbrief Dierenartsenpraktijk Schildwolde met informatie over het Schmallenbergvirus

VWA meldingsnummer misvormde lammeren of kalveren: 045-5466230

Inleiding

In augustus en september 2011 zijn op ruim 80 melkveebedrijven in Nederland en ruim 20 bedrijven in Duitsland koeien met verschijnselen van diarree, koorts en melkproductiedaling gemeld. In Duitsland is in november 2011 de veroorzaker van deze verschijnselen aangetoond. Het blijkt een nieuw virus te zijn dat overeenkomsten vertoond met het Alkabanevirus, welke in Azië, Australië en Afrika ziekte veroorzaakt bij herkauwers. Dit nieuwe virus is vernoemd naar de plaats in Duitsland waar het is aangetoond nl Schmallenberg. Het is tot nu toe onbekend waar het vandaan komt. Zeer waarschijnlijk wordt het overgebracht door knutten. Ook op een aantal Nederlandse veebedrijven waar diarree en koorts is gezien, is het virus aangetoond. Vanaf 1 december zijn er meldingen gedaan over misvormd geboren lammeren en op 15 december is in Lelystad het Schmallenbergvirus bij 2 van deze lammeren aangetoond in de hersenen.

 

Verschijnselen

Moederdieren die het virus doormaken aan het begin van de dracht kunnen diarree, koorts en productiedaling laten zien en verwerpen of misvormde kalveren/lammeren krijgen. Tot nu tot is bij een groot aantal schapenbedrijven met misvormde lammeren het virus of restanten daarvan aangetoond. Inmiddels is in Duitsland ook bij een misvormd kalf het virus aangetoond en in Nederland ook bij een geitenbedrijf.

De misvormingen die zijn gezien bij lammeren en kalveren zijn:

  • Kromme poten
  • Vastzittende gewrichten
  • S-vormige ruggengraat
  • Kromme rug
  • Verkorte bovenkaak
  • Afwijkingen hersenen (o.a. waterhoofd).

Bij ooien zijn geen ziekteverschijnselen gemeld.

Bij andere dieren dan runderen, schapen en geiten is geen besmetting met dit virus vastgesteld.

 

Gevaar voor de mens

Risico voor overdracht naar de mens lijkt klein. Het advies is de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen m.b.t. abortus, geboorte misvormde dieren en afvoer kadavers. Zwangere vrouwen wordt afgeraden werkzaamheden te verrichten op besmette bedrijven.

 

Aantonen virus en antistoffen

Tot nu toe kan alleen op virus worden getest en nog niet de antistoffen. Deze testen zijn nog in ontwikkeling.

De test op virus bij de moederdieren van misvormde vruchten is meestal negatief, doordat de besmetting al maanden eerder heeft plaatsgevonden. Er kunnen soms nog wel restanten van het virus worden aangetoond in misvormde lammeren of kalveren. De verwachting is dat als er ook antistoffen kunnen worden aangetoond het aantal besmette bedrijven zal stijgen.

 

Waar moet u op letten:

  • Diarree
  • Koorts
  • Misvormingen kalf/lam.

De meeste misvormde vruchten worden dood geboren, degenen die levend geboren worden sterven direct na de geboorte.

 

Maatregelen

Waneer een schaap, geit of rund een misvormd lam of kalf krijgt dient dit te worden gemeld bij de VWA (Voedsel- en WarenAutoriteit). Het kalf/lam wordt dan naar de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer gebracht voor onderzoek, hieraan zijn voor de houder van het dier geen kosten verbonden.

Melden kan via telefoonnummer: 045-5466230

U kunt ook contact opnemen met de praktijk en ons de melding laten doen.

Bedrijven worden niet geruimd of gesloten. Dit is doordat de besmetting waarschijnlijk al maanden eerder heeft plaatsgevonden en overgebracht wordt door knutten. Deze zijn in de winter niet actief.

 

Vervolg

Staatssecretaris Bleker zet maximaal in op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diagnostiek (aantonen antistoffen), insleep en verspreiding, vaccinatie en viruskarakterisering. Hij heeft hiervoor Europese steun aangevraagd.

In Nederland werken onderzoekers bij de Gezondheidsdienst te Deventer (GD), het Centraal Veterinair Instituut te Lelystad (CVI) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu te Bilthoven (RIVM) samen met hun Duitse collega’s aan bovenstaande zaken.

 

Stand van zaken

De VWA heeft inmiddels van 157 bedrijven een melding gehad. Het gaat om 92 schapenbedrijven waarvan op 40 de besmetting is vastgesteld. 62 rundveebedrijven, tot nu toe geen besmetting vastgesteld n.a.v. misvormde kalveren en 3 geitenbedrijven waarvan op 1 de besmetting is vastgesteld. Op 43 bedrijven is de besmetting niet aangetoond, op 73 bedrijven loopt het onderzoek nog.

Ook in België is op dit moment op 9 schapenbedrijven de besmetting vastgesteld.

In Frankrijk, Engeland en Luxemburg is tot nu toe nog geen besmetting vastgesteld, Frankrijk heeft echter al wel een meldingsplicht ingesteld.

 

Heeft u nog vragen of opmerking, neemt u dan gerust contact met ons op.Namens de dierenartsen Schildwolde:

M.H. Doornbos-Hartman en H. Klopstra